Mod Chatbox Style Mobile Của 24rum.com Cho Vbb4xx

Thảo luận trong 'vBulletin Modification - Source' bắt đầu bởi INSpro, 8/8/14.

 1. INSpro

  INSpro Guest

  Demo: 24rum.com vào bằng mobile nhé
  Ảnh:
  [​IMG]

  Hd cài đặt: Để cài đặt được mod này, đầu tiên bạn phải cài mod chatbox > Đây
  Vào style mobile của vbb -> Edit temple

  Thay toàn bộ code trong changuondyu_extrachatbox_main


  Mã:  <div class="title border_blue">ChatBox</div>
  <div class=genr_w>
  <if condition="!$vboptions[fcb_editor_bottom]">$fcb_editor</if>
  <tr><td class="alt1">
  <iframe name="fcb_frame" src="$vboptions[fcb_path]/index.php" frameborder="0" style="width: 100%; height: $vboptions[fcb_boxheight];"></iframe>
  </td>
  </tr>
  <if condition="$vboptions[fcb_editor_bottom]">$fcb_editor</if>
  </div>


  <script language="JavaScript" type="text/javascript">
  fcb_setCookie('fcb_userid', '$bbuserinfo[userid]');
  var textstyle = document.getElementById('hmess');

  <if condition="$vboptions[fcb_turnbold]">
  if (fcb_getCookie('fcb_b_userid$bbuserinfo[userid]').length > 0)
  {
  document.fcb_form.hbold.value = fcb_getCookie('fcb_b_userid$bbuserinfo[userid]');
  }
  </if>  <if condition="$vboptions[fcb_turnitalic]">
  if (fcb_getCookie('fcb_i_userid$bbuserinfo[userid]').length > 0)
  {
  document.fcb_form.hitalic.value = fcb_getCookie('fcb_i_userid$bbuserinfo[userid]');
  }
  </if>


  <if condition="$vboptions[fcb_turnunderline]">
  if (fcb_getCookie('fcb_u_userid$bbuserinfo[userid]').length > 0)
  {
  document.fcb_form.hunderline.value = fcb_getCookie('fcb_u_userid$bbuserinfo[userid]');
  }
  </if>


  <if condition="$vboptions[fcb_turnfont]">
  if (fcb_getCookie('fcb_font_userid$bbuserinfo[userid]').length > 0)
  {
  document.fcb_form.hfont.value = fcb_getCookie('fcb_font_userid$bbuserinfo[userid]');
  }
  </if>


  <if condition="$vboptions[fcb_turncolor]">
  if (fcb_getCookie('fcb_color_userid$bbuserinfo[userid]').length > 0)
  {
  document.fcb_form.hcolor.value = fcb_getCookie('fcb_color_userid$bbuserinfo[userid]');
  }
  </if>
  fcb_upstyle_cookie();


  function fcb_upstyle_cookie()
  {
  if (document.fcb_form.hbold.value == 'B*')
  {
  textstyle.style.fontWeight = 'bold';
  }
  else
  {
  textstyle.style.fontWeight = 'normal';
  }


  if (document.fcb_form.hitalic.value == 'I*')
  {
  textstyle.style.fontStyle = 'italic';
  }
  else
  {
  textstyle.style.fontStyle = 'normal';
  }  if (document.fcb_form.hunderline.value == 'U*')
  {
  textstyle.style.textDecoration = 'underline';
  }
  else
  {
  textstyle.style.textDecoration = 'none';
  }

  textstyle.style.fontFamily = document.fcb_form.hfont.value;
  textstyle.style.color = document.fcb_form.hcolor.value;
  }
  function fcb_upstyle(element)
  {
  if (element == 'b')
  {
  if (document.fcb_form.hbold.value == 'B')
  {
  document.fcb_form.hbold.value = 'B*';
  textstyle.style.fontWeight = 'bold';
  }
  else
  {
  document.fcb_form.hbold.value = 'B';
  textstyle.style.fontWeight = 'normal';
  }

  }
  else if (element == 'i')
  {
  if (document.fcb_form.hitalic.value == 'I')
  {
  document.fcb_form.hitalic.value = 'I*';
  textstyle.style.fontStyle = 'italic';
  }
  else
  {
  document.fcb_form.hitalic.value = 'I';
  textstyle.style.fontStyle = 'normal';
  }

  }
  else if (element == 'u')
  {
  if (document.fcb_form.hunderline.value == 'U')
  {
  document.fcb_form.hunderline.value = 'U*';
  textstyle.style.textDecoration = 'underline';
  }
  else
  {
  document.fcb_form.hunderline.value = 'U';
  textstyle.style.textDecoration = 'none';
  }

  }
  else if (element == 'font')
  {
  textstyle.style.fontFamily = document.fcb_form.hfont.value;
  }
  else if (element == 'color')
  {
  textstyle.style.color = document.fcb_form.hcolor.value;
  }

  fcb_setCookie('fcb_b_userid$bbuserinfo[userid]', document.fcb_form.hbold.value);
  fcb_setCookie('fcb_i_userid$bbuserinfo[userid]', document.fcb_form.hitalic.value);
  fcb_setCookie('fcb_u_userid$bbuserinfo[userid]', document.fcb_form.hunderline.value);
  fcb_setCookie('fcb_font_userid$bbuserinfo[userid]', document.fcb_form.hfont.value);
  fcb_setCookie('fcb_color_userid$bbuserinfo[userid]', document.fcb_form.hcolor.value);
  }


  function fcb_setCookie(c_name,value)
  {
  var exdate=new Date();
  exdate.setDate(exdate.getDate()+365);
  document.cookie=c_name+ "=" +escape(value)+ ";expires="+exdate.toGMTString() + "path=$vboptions[cookiepath]";
  }
  function fcb_getCookie(c_name)
  {
  if (document.cookie.length>0)
  {
  c_start=document.cookie.indexOf(c_name + "=");
  if (c_start!=-1)
  {
  c_start=c_start + c_name.length+1;
  c_end=document.cookie.indexOf(";",c_start);
  if (c_end==-1) c_end=document.cookie.length;
  return unescape(document.cookie.substring(c_start,c_end));
  }
  else { return ""; }
  }


  }


  var chatboxkey = '$fcb_chatboxkey';
  var huid = '$bbuserinfo[userid]';
  var hgroupid = '$bbuserinfo[usergroupid]';
  var huser = "$fcb_musername";


  function fcb_postshout()
  {
  hmess = document.fcb_form.hmess.value;
  hcolor = document.fcb_form.hcolor.value;
  hfont = document.fcb_form.hfont.value;
  hbold = document.fcb_form.hbold.value;
  hitalic = document.fcb_form.hitalic.value;
  hunderline = document.fcb_form.hunderline.value;
  document.fcb_form.hmess.value = '';
  if (hmess == '')
  {
  alert('$vbphrase[fcb_typemess]');
  }
  else
  {
  fcb_frame.location = '{$vbulletin->options['fcb_path']}/index.php?do=postshout&key=' + chatboxkey + '&userid=' + huid + '&groupid=' + hgroupid + '&username=' + huser + '&message=' + encodeURIComponent(hmess) + '&color=' + hcolor + '&font=' + hfont + '&bold=' + hbold + '&italic=' + hitalic + '&underline=' + hunderline;
  }
  }


  function archivepage()
  {
  window.open("$vboptions[fcb_path]/archive.php", "fcbarchive", "location=no,scrollbars=yes,width=640,height=480");
  }
  function addsmilie(code)
  {
  document.fcb_form.hmess.value = document.fcb_form.hmess.value + code;
  }
  function smiliepopup()
  {
  window.open("ajax.php?do=fcb_allsmilies", "fcballsmilies", "location=no,scrollbars=yes,width=500,height=500");
  }


  function fcb_showsmilies_action()
  {
  if (fcb.handler.readyState == 4 && fcb.handler.status == 200)
  {
  document.getElementById('fcb_smiliebox').innerHTML = fcb.handler.responseText;
  }
  }
  function fcb_showsmilies()
  {
  document.getElementById('fcb_smiliebox').innerHTML = '$vbphrase[fcb_wait]';
  fcb = new vB_AJAX_Handler(true);
  fcb.onreadystatechange(fcb_showsmilies_action);
  fcb.send('ajax.php?do=fcb_randomsmilies');
  }
  function fcb_showsmiliebox()
  {
  if (document.getElementById('fcb_smilieboxmain').style.display == 'none')
  {
  document.getElementById('fcb_smilieboxmain').style.display = 'inline';
  fcb_showsmilies();
  }
  else
  {
  document.getElementById('fcb_smilieboxmain').style.display = 'none';
  }
  }
  function fcb_hideshowsmiliebox()
  {
  document.getElementById('fcb_smilieboxmain').style.display = 'none';
  }
  function fcb_refresh()
  {
  fcb_frame.location = '$vboptions[fcb_path]/index.php';
  }
  </script>

  Thay tất cả changuondyu_extrachatbox_editor thành:


  Mã:

  <tr><td class="alt2">
  <div id="fcb_smilieboxmain" style="display: none;">
  <div align="center">
  <input type="button" class="button" value="$vbphrase[fcb_moresmilie]" onclick="fcb_showsmilies();">
  <input type="button" class="button" value="$vbphrase[fcb_allsmilie]" onclick="smiliepopup();">
  <input type="button" class="button" value="$vbphrase[fcb_close]" onclick="fcb_hideshowsmiliebox();">
  </div>
  <div id="fcb_smiliebox" align="center" style="margin-top: 3px; margin-bottom: 3px;"></div>
  </div>
  <form name="fcb_form" method="post" action="javascript:fcb_postshout();">
  <input id="hmess" type="text" style="width:99%;" name="hmess"<if condition="$notcanshoutalt"> disabled="disabled"</if>>
  <div style="margin-top: 2px;">
  <input type="submit" class="button" value="$vbphrase[fcb_shout]"<if condition="$notcanshoutalt"> disabled="disabled"</if>>
  <if condition="$vboptions[fcb_turnbold]">
  <input style="font-weight: bold;" type="hidden" name="hbold" value="B" class="button" onclick="fcb_upstyle('b');">
  <else />
  <input type="hidden" name="hbold" value="" />
  </if>
  <if condition="$vboptions[fcb_turnitalic]">
  <input style="font-style: italic;" type="hidden" name="hitalic" value="I" class="button" onclick="fcb_upstyle('i');">
  <else />
  <input type="hidden" name="hitalic" value="" />
  </if>
  <if condition="$vboptions[fcb_turnunderline]">
  <input style="text-decoration: underline;" type="hidden" name="hunderline" value="U" class="button" onclick="fcb_upstyle('u');">
  <else />
  <input type="hidden" name="hunderline" value="" />
  </if>
  <input type="hidden" value="$vbphrase[smilies]" onclick="fcb_showsmiliebox();" class="button"<if condition="$notcanshoutalt"> disabled="disabled"</if>>
  <if condition="$vboptions[fcb_turnfont]">
  <input type="hidden" name="hfont" value="" />
  <else />
  <input type="hidden" name="hfont" value="" />
  </if>
  <if condition="$vboptions[fcb_turncolor]">
  <input type="hidden" name="hcolor" value="" />
  <else />
  <input type="hidden" name="hcolor" value="" />
  </if>  </div>
  </form>
  </td></tr>
  Xong! [​IMG]Nguồn: 24rum.com

  mod cho vbb
 2. comebackkii

  comebackkii Member

  Xin chào các bạn, với thị trường đánh lô đề online việt nam hiện nay, các bạn đa số tìm trên Google toàn ra mấy trang tự phát, không có công ty, không có giấy phép. Thực sự mấy trang Việt Nam không thể tin tưởng được. Bây giờ mình xin giới thiệu một trang của Casino Thượng Hải, cho phép đánh lô đề online miền bắc và miền nam ăn rất cao hơn bên ngoài rất nhiều và rất uy tín và an toàn.
  1. Một số ưu điểm với đánh lô đề online qua win2888.
  - Win2888 nạp tiền 5 phút, rút tiền 15 phút. ( mình đã kiểm chứng)
  - Ăn rất cao .
  Ví dụ: Lô miền bắc: 21,735 ăn 80. (Ghi lô đề cao lắm nhận được 22)
  Đề : 1 ăn 70 hoàn trả lại 29,5% tiền đánh ( Ghi lô đề cao lắm nhận được 26%)
  - Có rất nhiều các gói cược với tỉ lệ khác nhau cho các bạn.
  - Hỗ trợ nhiều ngân hàng nội địa: Hiện tại win2888 hỗ trợ các ngân hàng sau: Vietinbank, Vietcombank, Sacombank, Techcombank, Đông Á Bank và các ngân hàng quốc tế khác.
  [​IMG]
  Ngân hàng giao dịch đánh lô đề online win2888​
  2. Cách đăng ký 1 tài khoản đánh lô đề online Win2888:
  Bước 1: Truy cập link sau để đăng ký tài khoản: Win2888
  Xuất hiện hình sau:
  [​IMG]

  Name: Điền Họ Và Tên, trùng với tên tài khoản ngân hàng của bạn nhé (VD: Nguyen Van A)Date of birth: ngày tháng năm sinh Account: tên tài khoản, nhớ nhấn check xem có trùng ko Password: Mật khẩu ít nhất 8 chữ, và có ít nhất 1 chữ viết hoa và 1 số nhé. Phone: các bạn ghi số điện thoại đúng nhé. VD: 0977123456 thì các bạn điền là 977123456 thôi nhé vì +84 thay cho số 0 rồi. Preferred Currency: Để VND nếu chơi bằng tiền Việt, Để USD sẽ tính 20k = 1 USD Affiiliate Code: Nếu click link của mình sẽ tự điền code rồi, Nếu chưa điền code các bạn điền Code: AF3764 nhé.
  Các bạn Sumbit thôi. Lần đầu đăng nhập: Sẽ có bảng bắt các bạn phải đổi mật khẩu mới khác với mật khẩu đăng ký
  Bước 2: Lấy tài khoản ngân hàng đánh lô đề online
  Cách 1: Sau khi đăng ký hỗ trợ viên sẽ gọi điện cho bạn. Việc đầu tiên để đánh lô đề online các bạn sẽ hỏi tài khoản ngân hàng của công ty để các bạn Gửi tiền vào nhé.
  Cách 2: Nếu hỗ trợ viên chưa gọi điện vào số bạn , các bạn gọi điền vào số 01683066755 hoặc 0945030815 để liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng.
  Cách 3: Đăng xuất tài khoản của bạn, rồi truy cập lại trang Win2888.com và tìm bên góc dưới bên phải để Chat với hỗ trợ viên xin tài khoản ngân hàng công ty để gửi tiền nhé.
  [​IMG]
  Chat với hỗ trợ viên đánh lô đề online​
  Chú ý: Tài khoản ngân hàng của win2888 thay đổi thường xuyên, nên các mỗi khi nạp tiền các bác gọi điện bộ phần chăm sóc khách hàng 01683066755 hoặc 0945030815 hoặc Chat online với win2888 đề xin lại số tài khoản ngân hàng để gửi nhé

  3. Cách đánh lô đề online Win2888:
  Các bạn theo dõi video hoặc hưỡng dẫn phía dưới:
  Bước 1: Thay đổi ngôn ngữ
  Sau khi đăng nhập tài khoản vào đánh lô đề online Win2888 chúng ta đổi giao diện sang Tiếng Việt cho dễ dùng nhé:
  [​IMG]
  Thay đổi ngôn ngữ tiếng việt đánh lô đề online​

  Sau đó các bạn vào phần số đề để chơi nhé:
  [​IMG]  Giao diện chính thức đánh lô đề online


  Bước 2: Thay đổi gói cược
  Thay đổi gói cược phù hợp đánh lô đề online
  Các bạn chọn Gói cược để ăn nhé, ở đây mình ví dụ gói G (miền bắc)
  [​IMG]  Gói cược đánh lô đề online


  Với gói này cước 2D ( cược 2 số) : Cược 1 ăn 80 được hoa hồng là 19,5% tiền cược.Ví dụ: đánh số đề là 10k ăn 800, được lại hoa hồng 1950Đ.Đánh lô bạn đánh 1 điểm, máy sẽ tính 27k được 80k, được lại hoa hồng là 5265Đ. Nghĩa là các bạn đánh 1 điểm mất 21.735 ăn 80 (rất cao đúng ko)Tương tự với cược 3D ( đề 3 chân), cược 4D (Đề 4 chân) nhé.Với số đá ( Cược xuyên) PL2 và PL 3. Với cược PL2 ( xuyên 2) các bạn đánh 1 điểm mất 54k được 650k và được lại 24,5 % tiền cược. Tương tự với cược PL3 ( xuyên 3).
  Bước 3: Cách chơi số đề và lô, đề 3 chân.
  [​IMG]  Cách đánh lô đề online


  Như hình trên các bạn đã đánh tất cả các số ở Đài Hà Nội (Đóng cửa lúc 18h05)Đề 21 : 10k, Lô 21: 1 điểm, tổng tiền là 37k, khi nào có kết quả sẽ trả hoa hồng sau. ( theo gói G 1 điểm a 80k hết)Đề 3 chân: 321: 1k ( nếu thắng được 650k và trả lại 38% tiền cược theo gói G)Đề 23: 10 điểm, có dấu tích là đánh thêm số đảo 32: 10k. Tổng thanh toán 20k, có kết quả sẽ trả hoa hồng sau.
  Bước 4: Cách chơi lô xuyên (số đá):
  [​IMG]  Cách cược xuyên đánh lô đề online


  Như hình trên các bạn cược xuyên 2 con lô về cùng 1 hôm là 21 và 12 : 1 điểm, thanh toán 54k. Sau khi có kết quả sẽ trả lại hoa hồng 24,5% ( Gói G), nếu trúng sẽ được tổng là 650k.
  Tương tự các bạn cược tiếp lô xuyên 3 côn 21, 12 và 24, 1 điểm, thanh toán 81k. Sau khi có kết quả trả lại hoa hồng 24,5%, nếu trúng sẽ được tổng 3500k.
  Lưu ý: cược số đá trong này không giống bên ngoài vì cược theo điểm, nên tổng thanh toán cao, nên các bạn đánh 10k xuyên 2 là không được, vì cái này tính theo điểm, xuyên 2 1 điểm là 54k (trừ 24,5%), xuyên 3 1 điểm là 81k (trừ 24,5%) ăn theo Gói G.
  Bước 5: Cách nạp tiền: Các bạn vào phần số dư - Nạp tiền
  [​IMG]  Cách nạp tiền đánh lô đề online


  Sau khi các bạn xin được tài khoản ngân hàng của công ty ở bước 2, các bạn đăng ký internet banking (giao dịch online) cho tài khoản của mình, sau đố gửi tiền vào tài khoản của win2888 vừa xin đượcSau đó các bạn điền đầy đủ thông tin. Mật khẩu, Số tiền nạp: 1000 VND= 1 điểm nhé, ví dụ nạp 5 triệu, bạn ghi 5000 nhé. Bank Account No: là số tài khoản của bạn.
  Tên tài khoản và nội dung chuyển tiền: ghi không dấu nhé, Sau 5 phút khi đặt lệnh xong các bạn sẽ có điểm
  Chú ý: Mỗi lần nạp tiền các bác liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng như bước 2, xin lại số tài khoản ngân hàng để gửi tiền, vì số tài khoản được thay đổi liên tục
  Bước 6: Rút tiền đánh lô đề online
  Các bạn vào phần Số dư - Rút tiền
  [​IMG]  Rút tiền đánh lô đề online
  Các bạn điền đầy đủ thông tin như mật khẩu. Số tiền rút: 1000 VND = 1 điểmPhương thức thanh toán, ngân hàng.
  Bank Account No: số tài khoảnTên tài khoản và ghi chú: ghi không dấu, trùng với tên đăng ký nhéPhí rút là 0,012% số tiền rút, thấp nhất là 5k.Khoảng 15' sau khi đặt lệnh là có tiền.
  Bonus: Ngoài ra công ty còn có các cược thể thao và sòng bạc, các bạn tự tìm hiểu nhé.Kết thúc: Mình đã hướng dẫn tỉ mỉ cách đánh lô đề online ăn rất cao của một công ty lớn là win2888, không như các trang nhỏ lẻ ở Việt Nam. Vì công ty ở thượng hải nên mọi thông tin cực kỳ an toàn.
 3. phan3tu90

  phan3tu90 Member

  Trần Anh khuyến mại nhiều mặt hàng

  I. Khuyến mại túi, cặp da công sở tại K.Store

  Khôi Linh Xem thêm :cổ phần, doanh nghiệp, sài gòn, style definitions, giảm giá, khuyến mại, giá bán, thuê bao, thuê bao di động, may rủi. Trong các ngày Lễ giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5, giá khuyến mại sẽ không được áp dụng trên một số đường bay có nhu cầu cao. Mang không khí Noel đến với mọi nhà, Modern Life dành riêng một không gian sắp đặt để trưng bày các sản phẩm trang trí dành cho mùa lễ hội. Từ nay đến ngày 31/8, Yamaha Motor Việt Nam tổ chức chương trình "Náo nhiệt đường đua MotoGP cùng Yamaha" với nhiều giải thưởng giá trị dành cho khách hàng.

  Khánh hàng may mắn sẽ có cơ hội sở hữu các giải thưởng Hi-Tech gồm một iPhone 5S 32GB, một máy tính bảng iPad Mini 32GB, một máy tính bảng iPad Mini 16GB. Số lượng quà tặng ngay có hạn. Có thể làm một phép tính: Khi khách hàng gửi tối thiểu 120 triệu đồng kỳ hạn 12 tháng thì sẽ được tặng 1 chỉ vàng 9999 (vàng miếng SJC hiện ở mức gần 1,9 triệu đồng/chỉ), tổng cộng người gửi thu lãi được gần 16,3 triệu đồng, tương đương với mức lãi suất 13,5%/năm. Khách hàng được giảm 60% khi mua thẻ nhớ 16 GB, chỉ còn 149. Đối với khối văn phòng, ngành linh kiện và thiết bị cũng dành nhiều ưu đãi. Hoặc liên hệ số điện thoai đường dây nóng miễn phí: 1800 599 988.

  Tìm hiểu nguồn: https://magiamgialazadablog.wordpress.com/

  II. Vietrantour khuyến mại tour Thái Lan

  Đón Giáng sinh và năm mới 2010, cùng với nhiều doanh nghiệp kinh doanh hàng điện máy, Ban lãnh đạo Pico cho hay, Pico đã chuẩn bị một lượng lớn hàng để phục vụ khách mua sắm dịp cuối năm. Điểm nổi bật trong Bộ sưu tập các model mới nhất mà thương hiệu giày cao Pukaas đến từ Đức vừa cho ra mắt chính là phong cách sang trọng và lịch lãm với chất liệu da bò cao cấp của Đức. Ngoài ra, LG có những ưu đãi lớn với chương trình "Chăm sóc vàng" khi tặng thêm một năm bảo hành các sản phẩm điện tử, điện lạnh, gia dụng. Chỉ 6,190,000 đồng để sở hữu ngay chiếc ti vi LED Toshiba 32’’, tặng thêm bàn ủi Tefal là dịp để các vị khách hàng nâng cấp, thay mới hoặc lắp thêm tại gia những chiếc ti vi siêu mỏng, màn hình phẳng và độ nét cao. com triển khai chương trình khuyến mãi “Giáng sinh an lành”, giảm 20 - 60% giá bán tất cả sản phẩm dành cho khách hàng. Viettel cũng tính toán phương án nâng cao mức khuyến mãi của thẻ cào, kích thích xu hướng khách hàng theo cách nạp tiền giữ số.

  Chưa hết, trước khi tổ chức Tháng Khuyến mãi, Sở Công thương Hà Nội từng khẳng định sẽ xử lý nghiêm tất cả các trường hợp “ăn theo” Tháng Khuyến mại 2011 nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và bảo vệ sự kiện thương mại có uy tín. Từ ngày 19/7/2011 đến hết ngày 15/10/2011, VietinBank triển khai chương trình khuyến mại “ May mắn nhân đôi, Niềm vui gấp bội”. Chiều 28/5, tại Hà Nội, công ty du lịch Vietravel đã công bố chương trình du lịch hè 2015. Hà Nội:- 97 Nguyễn Chí Thanh,Quận Đống Đa.Hỗ trợ khách hàng trong thời buổi giá tiêu dùng tăng cao như hiện nay được đánh giá là hình thức hiệu quả và thiết thực mà Pico đang tích cực thực hiện. Eason Yang, chủ nhân Yang Jia Hot Pot, cho hay đợt khuyến mại này có vai trò chiến lược đối với sự phát triển của nhà hàng - “Chúng tôi mong muốn phát động một chiến dịch quảng bá ấn tượng, có thể thu hút sự quan tâm của các khách hàng tiềm năng.

  III. Chương trình khuyến mại tại Công ty ô tô Trung Thượng

  Từ nay đến ngày 30/6, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) triển khai chương trình khuyến mại "Hè rộn ràng - Ngàn niềm vui", với tổng giá trị giải thưởng lên đến 17 tỷ đồng. Cụ thể: chỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2009 tăng 0,52% so với tháng 10, tổng mức lưu chuyển hàng hóa, dịch vụ tăng gần 800 tỷ đồng so với tháng 10/2009… Doanh nghiệp "thắng lớn" trong Tháng khuyến mại 2009 (Ảnh: Lao Động online)Trong Tháng khuyến mại, do nhu cầu mua sắm tăng đột biến nên các doanh nghiệp có mức tăng doanh thu cao. Để kích cầu tiêu dùng, một loạt siêu thị tại Hà Nội đang đua nhau giảm giá, khuyến mãi. Chưa kể đến việc các thông tin về sản phẩm không chính xác, sản phẩm khách hàng nhận được không giống với quảng cáo, số lượng sản phẩm không nhiều, chỉ sau vài phút đã báo hết hàng. Hay tivi LCD 37 inch, có thể ghi hình 33h, xem đồng thời 2 kênh TV chỉ có giá 15. Tivi LED 40 inch thương hiệu Nhật Bản đồng giá 7,89 triệu đồng, tặng túi du lịch cao cấp trị giá 800.

  Thẻ ĐTH Vietcombank - Vietravel (16/7 - 13/10): Hoàn 20%/tổng giá trị giao dịch khi mua tour tại Vietravel (tối đa 4tr/chủ thẻ). ĐT: 0462844999/ 0439748893. Phương Dung Xem thêm :Ngày mua sắm trực tuyến, online friday, giảm giá sốc, khuyến mại, mua sắm trực tuyến, giá hấp dẫn, giảm giá mạnh, giá niêm yết. Mỗi mã may mắn chỉ có giá trị tham dự chương trình khuyến mại 01 lần. Đăng ký trước ngày 20/1 để được nhận một trong hai ưu đãi lớn. Cụ thể: chỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2009 tăng 0,52% so với tháng 10, tổng mức lưu chuyển hàng hóa, dịch vụ tăng gần 800 tỷ đồng so với tháng 10/2009… Doanh nghiệp "thắng lớn" trong Tháng khuyến mại 2009 (Ảnh: Lao Động online)Trong Tháng khuyến mại, do nhu cầu mua sắm tăng đột biến nên các doanh nghiệp có mức tăng doanh thu cao.

Chia sẻ trang này